Skip to main content

Aika ajoin on hyvä selvittää suoramainonnan kuluttajakohderyhmien ajatuksia ja käsityksiä esim. sisältöelementtien sopivuudesta ja siitä, mikä puhuttelee ja mikä herättää ostohalun mainostettavia tuotteita kohtaan. Yrityksen tai markkinaolosuhteiden muutostilanteessa on hyvä tutkia kuluttajan suhtautumista kotiin jaettavaan suoramainontaan.

Suora.net-kampanjasuunnittelutyökalu

Raportointi on laadukasta ja kaikki tutkimuksista saatava tieto pidetään luottamuksellisena. Kaikki SSM:n vakiintuneet alihankintakumppanit ovat Suomen johtavia tutkimusammattilaisia.

Etu Esitutkimus

Etu – suoramainonnan esitutkimus perustuu osin vakioituun ja osin tilaajan kanssa yhteistyössä räätälöityyn malliin.

Erottuminen muista esitenipun esitteistä on erittäin tärkeää esitteeseen tutustumisen kannalta. Suurin merkitys muista esitteistä erottumiselle on esitteen ulkonäöllä ja erityisesti kannen ulkonäöllä ja toimivuudella.

Etu –tutkimuksella varmistetaan, että kansi täyttää sille asetetut tavoitteet.

Tutkimuksen toteuttaminen on nopeaa: vastaajille annetaan noin viikko aikaa arvioida testattavia kansia ja tästä noin 1,5 viikon kuluessa tulokset toimitetaan tilaajalle. Helposti sähköisessä muodossa ja tarkemmin yhteisessä presentaatiossa.

Tutkimuksen toteutus

Kansi voidaan testata koko väestössä tai haluttaessa tiiviimmin määritellyssä kohderyhmässä.

Tutkimus toteutetaan TNS Gallup Forum –vastaajakannassa. Vastaajakannassa on noin 40 000 henkilöä, joiden joukosta kuhunkin Etu –tutkimukseen rekrytoidaan noin 150-200 hengen vastaajajoukko. Vastaaminen tapahtuu sähköisesti web-lomakkeen avulla ja testattava kansi/kannet esitetään sähköisessä muodossa.

Testattavat kannet tulee lähettää sähköisesti (esim. jpg- tai pdf-muodossa).

Tutkimuksen toteuttamiseen on varattava aikaa suunnittelusta loppuraporttiin noin 2,5-3 viikkoa.

Tutkimuksen sisältö

Tutkimuksessa selvitetään kannen sopivuutta mainostajalle ja sen kykyä houkutella kuluttaja tutustumaan esitteen sisältöön ja asioimaan liikkeeseen. Osa kysymyksistä on vakioituja ja osa räätälöidään tapauskohtaisesti. Alla on esitetty muutamia kysymysaiheita:

 • Kannesta pitäminen
 • Kannen sopivuus mainostajalle
 • Kyky houkutella tutustumaan sisältöön
 • Kyky houkutella asioimaan liikkeeseen
 • Kannen herättämät mielikuvat
 • Kannen vertailu kilpailevien mainostajien kansiin / omiin aikaisempiin kansiin tms.

Muuta tietoa kannen toimivuudesta

Kannen toimivuutta voidaan arvioida myös Sisun eli suoramainonnan sisältötutkimuksen tuottaman tiedon perusteella. Sisu –tutkimus sisältää tietopankin, josta löytyy tietoa yli 100 tutkitusta esitteestä. Tietopankin tieto ei korvaa erillisenä tehtyä kannen testausta, mutta sen avulla voidaan löytää muutamia lainalaisuuksia hyvin tai huonosti toimivista kansista.

Kysy Sisu-tutkimuksesta lisää SSM myynnistä!

Näky Huomioarvotutkimus

Näky huomioarvotutkimus on nopea puhelimitse tehtävä tutkimus.

Se selvittää halutulla jakelualueella, miten yksittäinen suorajakelumainos on toiminut. Se antaa tuloksen kampanjassa käytetyn suoramainosesitteen konkreettisesta huomioarvosta, esitteeseen tutustumisesta ja ostokiinnostuksesta. Tulosten analysoinnissa voi käyttää hyväksi vastaajien taustatietoja. Tuloksia verrataan tietopankkiin jossa on useiden eri toimialojen tutkittuja suoraesitteitä.

Perusosan avulla selviää:

 • Esitteen huomaaminen
 • Esitteeseen tutustuminen
 • Ostokiinnostus ja käyttöaikeet esitteen perusteella

Lisäosan avulla voidaan selvittää:

 • Esitteen vaikuttavuus (väittämät)
 • Esitteen vaikuttavuus
 • Vapaamuotoinen palaute

Näytemäärä on tyypillisesti 100–700 riippuen kampanjan laajuudesta.

Sisu Sisältötutkimus

Sisu Sisältötutkimus perustuu laajoihin vakiokysymyksiin, jotka kattavat mahdollisimman laajasti suoramainontaesitteiden suunnittelussa esiin tulevia aiheita.

Tilaajalla on myös mahdollisuus saada lomakkeelle muutamia omia kysymyksiä.

Sisu –tutkimusta on toteutettu yli 20 vuoden ajan. Kaikkien tutkittujen esitteiden tiedot on tallennettu ainutlaatuiseen tietopankkiin, joka mahdollistaa oman esitteen tulosten vertailun muiden suoraesitteiden tuloksiin.

Tutkimuksen toteuttaminen on nopeaa: vastaajille annetaan noin viikko aikaa antaa mielipiteensä esitteestä ja tästä noin 2-3 viikon kuluessa tulokset toimitetaan tilaajalle. Helposti sähköisessä muodossa ja tarkemmin yhteisessä presentaatiossa.

Tutkimuksen taustaa

Tutkimuksen ovat kehittäneet yhteistyössä Suomen Suoramainonta Oy ja TNS Gallup Oy. Tätä kansainvälisestikin ainutlaatuista tutkimusta on toteutettu jo syksystä 1994 lähtien. Arvioitavana on ollut eri toimialaoja edustavia esitteitä ja katalogeja reilusti yli 100 kappaletta. Tutkimuksessa on selvitetty suoramainoksiin tutustumista sekä kerätty palautetta suoramainosten toteutusten toimivuudesta. Tutkittujen esitteiden tiedot on kerätty tietopankkiin. Vastaajakunta edustaa Suomen suurimpien kaupunkien yli 18-vuotiasta väestöä.

Tutkimuspaikkakunnat ovat seuraavat:

 • Etelä-Suomi 60 % (Suur-Helsinki, Turku, Tampere, Lahti, Pori, Kouvola)
 • Keski-Suomi 24 % (Kuopio, Jyväskylä, Joensuu, Seinäjoki, Vaasa)
 • Pohjois-Suomi 16 % (Oulu, Rovaniemi, Kajaani)

Puolet vastaajista on naisia ja puolet miehiä sekä puolet alle 40- ja yli 40-vuotiaita.

Tutkimus toteutetaan TNS Gallup Forum –vastaajakannassa. Vastaajakannassa on noin 40 000 henkilöä, joiden joukosta kuhunkin Sisu –tutkimukseen rekrytoidaan noin 400 hengen vastaajajoukko. Vastaajille kerrotaan tutkimuksen tarkoitus ja heille lähetetään tutkittavat esitteet postitse.

Tutkimuksen sisältö

Tutkimuksessa selvitetään miten kuluttajat tutustuvat esitteisiin ja miten esitteiden toteutus toimii. Alla on esitetty tutkitut alueet tarkemmin:

 • Esitteen tunnettuus ja seuraaminen
 • Esitteeseen perehtyminen
 • Esitteen ulkoinen toteutus
 • Esitteen sisältö
 • Esitteen imago
 • Esitteen parantaminen
 • Esitteestä saadut ostovinkit

Vakiokysymysten lisäksi tilaajalla on mahdollisuus saada kysymyslomakkeelle muutamia omia kysymyksiä.

Tietopankkianalyysi

Tietopankki tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden vertailla omia tuloksia muiden suoraesitteiden tuloksiin! Kaikkien tutkittujen esitteiden tulokset on tallennettu tietopankkiin. Tietopankki mahdollistaa vertailut kaikkien esitteiden keskiarvoon sekä vaihteluväliin (eli esitteiden saamiin korkeimpiin ja matalimpiin arvoihin). Tulokset esitetään keskilukuina, joten yksittäisten esitteiden tulokset eivät paljastu Muutamilta toimialoilta on tutkittu riittävästi esitteitä, jotta tuloksia voidaan vertailla kyseisen toimialan esitteiden keskiarvoihin (esim. huonekalut, pt-kauppa). Tietopankin tiedoista ajetaan jokaiseen raporttiin tietopankkianalyysi, joka perustuu esitteiden kiinnostavuuden ja tarpeellisuuden analyysiin.

Tietopankkianalyysi kertoo miten toimiva esite on ja auttaa vertaillessa muihin tutkittuihin esitteisiin. Esitteitä tarkastellaan kohderyhmässä ‘kaikki’ ja mukana ovat kaikki tutkitut esitteet. Esitteiden analysoinnissa käytetään pääkomponenttianalyysiä.

Tietopankkianalyysi. Nelikenttäkartta.

Tarkastelutapa:

 • Esitteiden toimivuutta tutkitaan nelikenttäkartan avulla.
 • Kartan vaaka-akseli kuvaa esitteiden kiinnostavuuden määrää ja pystyakseli esitteiden tarpeellisuuden määrää.
 • Kartan keskipisteenä on tutkittujen mainosten keskiarvo.
 • Esitteiden sijainti kartalla määräytyy esitteen imagoa koskevien kysymysten perusteella.

Teho Kampanja-analyysi

Moni yritys pohtii, mikä on sen markkinointiponnistelujen vaikutus sen myyntiin. SSM on vuosien ajan konsultoinut asiakkaitaan tehon parantamisessa. Pitkäaikaisessa yhteistyössä jossa myynti vaihtelee monesta eri tekijästä; kausivaihtelut, trendit, kilpailu, kampanjat, kysymyksen ratkaisemisella on suuri arvo, koska tehottomista kampanjoista haluttaisiin luopua ja tehokkaisiin panostaa lisää.

Mitä konkreettista palvelussa saat?

Tunnistat suorakampanjaasi tai mainontaasi reagoineet niin numeraalisesti kuin myös visuaalisesti teemakartalta ja voit todeta mikä on ollut toimenpiteidesi vaikutus yksittäisen myymälän tai verkkokauppasi myyntiin.

Myyntiä ja koko myyntihistoriaa voi seurata helposti ainakin postinumerotasolla mutta pienellä vaivalla myös kortteli(jakelupiiri)tasolla.

Kampanjaan reagoineiden tarkastelu teemakartalla

Yhteystiedot

Tilaa suora tai pyydä tarjous

Suora.net-kampanjasuunnittelutyökalu