Skip to main content

Tietosuojaseloste: työnhakijarekisteri (ssm.fi/jakajaksi)

 

1. Rekisterinpitäjät

Suomen Suoramainonta Oy | Y-tunnus: 0798131-5
Väritehtaankatu 8, 01300 Vantaa

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Suomen Suoramainonta Oy / Olli-Pekka Sinkko
Väritehtaankatu 8, 01300 Vantaa
09 5615 6895 | olli-pekka.sinkko@ssm.fi

Suomen Suoramainonta Oy sekä sen kanssa samaan SSM-konserniin kuuluvat tytär- ja osakkuusyhtiöt (Länsi-Uudenmaan Mainosjakelu Oy ja Oulu Suorajakelu Oy) ovat yhteisrekisterinpitäjiä, jotka määrittävät yhdessä työnhakijoita koskevan rekisterin henkilötietojen käyttötarkoitukset ja keinot. Yhteisrekisterinpitäjät ovat sopineet, että Suomen Suoramainonta Oy vastaa itsensä ja tytär- ja osakkuusyhtiöiden puolesta rekisteröityjen informoinnista.

 

2. Rekisteröidyt

Työnhakijat (jakelutyö)

 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja käsittelyperusteet

Rekisteriin kerätään työnhakijoiden antamia tietoja, joita Suomen Suoramainonta -ketjun jakeluyhtiöt tarvitsevat potentiaalisten työnhakijoiden tunnistamisessa ja rekrytoinnissa. Henkilötietojen käsittely perustuu työnhakijan antamaan suostumukseen tai oikeutettuun etuumme.

 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Työnhakijarekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Nimi ja syntymäaika
  • Osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Lisäksi hakijoilta kysytään, mistä tieto avoinna olevista työpaikoista on saatu, onko hakijalla käytössään ajoneuvoa, nykyistä työtilannetta, sekä toivotun työsuhteen tyyppiä.

 

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen tuki@ssm.fi.

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Suostumuksen peruuttaminen
Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Suostumuksen peruuttaminen johtaa siihen, että emme voi huomioida rekisteröidyn hakemusta rekrytoinnissa.

Käsittelyn rajoittaminen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Oikeus siirtää tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus saada antamansa tiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksen perusteella, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan säännönmukaisesti työnhakijoilta itseltään verkkolomakkeen kautta.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointi- tai muihin tarkoituksiin ulkopuolisille yrityksille. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille niiden lakiin perustuvan pyynnön perusteella tai yritysjärjestelyn yhteydessä vastaanottavalle osapuolelle.

 

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja voidaan käsitellä pääsääntöisesti niin kauan, kuin työhakemus on voimassa tai on tarpeen rekrytointiin liittyvien velvoitteiden, mukaan lukien mahdollisten riitojen, hoitamiseksi. Työhakemuksen katsotaan olevan voimassa hakijan ilmoittaman ajan tai jos sitä ei ole ilmoitettu, niin tällöin niin kauan, kunnes hakija ilmoittaa toisin.

 

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä, tämän työntekijät sekä Suomen Suoramainonta -ketjun jakeluyhtiöiden työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Voimme siirtää tietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle käsittelyn niin vaatiessa. Jos siirrämme tiedot EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita käyttäen.

 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

12. Muutokset

Voimme muuttaa tätä tietosuojaselostetta perustellusta syystä, esimerkiksi lainsäädännön tai viranomaisohjeistuksen muuttuessa.

Päivitetty 4.1.2024